yazma kitaplar

Yazma kitaplar kaynakçası

Kaynakça Kısaltmaları A’lam Hayreddin ez-Zirikli, el-A’lâm, Kâmûsu Terâcim li-Eşheri’r-Ricâl ve’n-Nisâ mine’l-Arab ve’l-Musta’ribin ve’l-Mustaşrıkîn; 10 cilt, 2. baskı, Damascus (t.s.). Ateş Ahmed Ateş, İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler I, İstanbul, 1968 Atsız Atsız, Kemalpaşaoğlu’nun Eserleri ve İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmed… Read More ›